Daniel Goleman parla de la compassió

La compassió com el  reconeixement de l’altre:

Leave a Reply